Irodalomjegyzék

MAGYARORSZÁG MŰVELŐDÉS- ÉS KULTÚRTÖRTÉNETI PROSZEMINÁRIUM

2014/2015. I. félév
(az aláhúzottak elektronikusan letölthető anyagok)
 

Általános szakirodalom

 

Engel Pál: Beilleszkedés Európába. A kezdetektől 1449-ig. In: Magyarok Európában I. Budapest, 1990.

Szakály Ferenc: Virágkor és hanyatlás. 1440-től 1711-ig. In: Magyarok Európában II. Budapest, 1990.

Kósa László: Magyar művelődéstörténet. Osiris Kiadó, Budapest, 2006.

A magyarok krónikája (Szerk., összeállította: Glatz Ferenc) Helikon Kiadó, 2006.
(különös tekintettel a kronológiára, az összefoglalókra, a térkép- és képanyagra)

Endrei Walter–Makkai László–Nagy Dénes–Szücs Ervin: Ember és technika. I. Technikatörténet.
Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1994.
A középkor technikája, 171–211. p.

Pannon Enciklopédia. Magyar ipar- és technikatörténet. Kertek 2000 Könyvkiadó, Budapest, 1999.
Tringli István: Újkor hajnala. Magyarország története 1440–1540. Budapest, 2003.

• Társadalom, gazdaság, település, 125–139. p.
• Eszmék és történelmi emlékezet, 140–151. p.
• Egyház és hit, 152–154. p.

Ajánlott szakirodalom (tematikus feldolgozáshoz)

 

Szűcs Jenő: A magyar őstörténet vázlata.
In: Uő: A magyar nemzeti tudat kialakulása. Két tanulmány a kérdés előtörténetéből. Magyar őstörténeti könyvtár 3. (Szerk. Zimonyi István), Szeged, 1992. 267–297. p.

Beluszky Pál: A településállomány formálódása a feudális kori Magyarországon (896–1848).
In: Uő: Magyarország településföldrajza. Budapest–Pécs, 1999. 8–20. p.

Györffy György: Honfoglalás és megtelepedés.
In: Magyarország története I/1. (Főszerk.: Székely György.) Budapest, 1984. 577–605. p.

Bóna István: Erdély és a Kelet-Alföld a népvándorlás korában (Kr. u. 271–895).
In: Erdély rövid története. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1989. 61–98. p.

Bálint Csanád: Természeti földrajzi tényezők a honfoglaló magyarok megtelepedésében.
Ethnographia, 1980/?: 35–51. p.

Somogyi Sándor: A magyar honfoglalás földrajzi környezete.
In: A Kárpát-medence történeti földrajza. (Szerk.: Frisnyák Sándor) Nyíregyháza, 1996. 7–19. p.

Rácz Lajos: Magyarország környezettörténete az újkorig. Budapest, 2008.
• A Kárpát-medence, 15-42. p.

• Honfoglalás és megtelepedés, X–XIV. század, 53–93. p.

Zsoldos Attila: A királyné udvara az Árpád-korban.
In: Uő: Az Árpádok és asszonyaik. A királynéi intézmény az Árpádok korában. MTA TTI, Budapest, 2005. (Klny.: Századok 2002/2:267–302. p.)

Károlyi Zsigmond: A vízhasznosítás, vízépítés és vízgazdálkodás története Magyarországon. Budapest, 1960. 3–64. p.

Vizeink krónikája. A magyar vízgazdálkodás története. (Szerk.: Fejér László) Budapest, 2001.
• Ember és természet, 2–19. p.
• A 17–18. század vízi feladatai, 22–26. p.

Fülöp József: A középkori magyar királyság.
In: Uő: Az ásványi nyersanyagok története Magyarországon. Budapest, 1984. 61–75. p.

Frisnyák Sándor: Magyarország történeti földrajza. Budapest, 1990.
• Hazánk a korai feudalizmus idején (10–13. század), 5–29. p.
• Magyarország bányaipara és kohászata (az államalapítástól a 16. század közepéig), 29–37. p.

Hoffmann Tamás: A mezőgazdaság kezdetei.
In: A mezőgazdaság története. (Szerk.: Gunst Péter, Lőkös László) Budapest, 1982. 7–34. p.

Makkai László: A feudális mezőgazdaság. In: A mezőgazdaság története, i. m. 35–61. p.

Hajnal István: Technika, művelődés. Tanulmányok. (Válogatta, sajtó alá rendezte, a bevezető tanulmányt, a jegyzeteket és az összekötő szöveget írta Glatz Ferenc.) Budapest, 1993.
• Az Árpád-kori oklevélírások és a francia egyetemek (1920), 3–13. p.
• A technika fejlődése (1937), 139–157. p.

Tringli István: Társadalom, gazdaság, kormányzat. In. Magyar kódex II. köt. – Lovagkor és reneszánsz. Magyarország művelődéstörténete 1301–1526. Budapest, Kossuth Kiadó, 1999. 80–100., 329–345. p.

Makkai László: A rendi társadalom kialakulása (1162–1526).
In: Erdély rövid története. (F
őszerk. Köpeczi Béla, szerk. Barta Gábor.), Budapest, Akadémiai Kiadó, 1989. 158–199. p.

Hóman Bálint: Külpolitikai irományok a magyar történetben. Budapesti Szemle, 1931. 31–56. p.

Ember Győző: Az újkori magyar közigazgatás története: Mohácstól a török kiűzéséig. Budapest, 1946. 5–47. p.

R. Várkonyi Ágnes: Az önálló fejedelemség utolsó évtizedei (1660–1711).
In: Erdély rövid története i. m. 318–337. p.