Irodalomjegyzék

MAGYARORSZÁG MŰVELŐDÉS- ÉS KULTÚRTÖRTÉNETI PROSZEMINÁRIUM
2014/2015. II. félév
 
ÁLTALÁNOS IRODALOM
Kosáry Domokos: Újjáépítés és polgárosodás, 1711–1867. (Magyarok Európában III. Szerk. Glatz Ferenc.) Budapest, 1990.
A magyarok krónikája (Szerk., összeállította: Glatz Ferenc.) Bp., Helikon, 2006.
            (különös tekintettel a kronológiára, az összefoglalókra, a térkép- és képanyagra)
Magyar művelődéstörténet (Szerk. Kósa László). Bp., 2001., 2006
258–329. p.     Kósa László: A polgári társadalom korának művelődése I. (A XVIII. század végétől 1920-ig.)
398–426. p.     Kósa László: A polgári társadalom korának művelődése II. (1920-1948)   képpel
460–490. p.     Valuch Tibor: A magyar művelődés 1948 után      képpel
Ember és technika. I. Technikatörténet. (Endrei Walter–Makkai László–Nagy Dénes–Szücs Ervin) Bp., Nemzeti tankönyvkiadó, 1994.
239–261. p.     Nagy Dénes: Az ipari forradalom (a divattól a textiliparig, a gőzgéptől a vasesztergáig)
Technikatörténet, 1760–1960. Az ipari forradalom határainkon túl és Magyarországon. (Szerk.: Endrei Walter és Jeszenszky Sándor.) Bp., ELTE, 1993.
            1–17. p.           Endrei Walter: Az ipari forradalom
274–283. p.     Jeszenszky Sándor: Az ipari forradalom hatása a szellemi kultúra néhány területére
Vizeink krónikája. A magyar vízgazdálkodás története. (Szerk.: Fejér László) Bp., 2001.
 
AJÁNLOTT IRODALOM
 
18. század
Horváth Mihály: Az ipar és kereskedés története Magyarországban, a három utolsó század alatt. Budán, MDCCCXL
130–141. p.     Műipar
Ember Győző: Magyarország súlya a Habsburg Birodalomban
In: Magyarország története, 1686-1790. (Főszerk.: Ember Győző, Heckenast Gusztáv) Bp., 1989. I. köt. 357–360. p.
 
19. század
Hanák Péter: A Kert és a Műhely. Bp. 1999.
65–87. p.         A másokról alkotott kép
Katus László: Sokszólamú történelem. Bp., 2008.
            134–142. p.     Szállítási forradalom Magyarországon a 19. században
143–154. p.     Az Osztrák–Magyar Államvasúttársaság szerepe a magyar gazdaságban 1914 előtt
Vörös Károly: A nemesség     képpel
In: Magyarország története, 1790–1848. (Főszerk.: Mérei Gyula, szerk.: Vörös Károly.) Bp., Akadémiai, 1980. 485–507. p.
1867–1918
Szekfű Gyula: Három nemzedék. Bp. 1920.
291–307. p.     Állami és nemzeti illúziók
Glatz Ferenc: Konzervatív reform – kultúrpolitika. Gróf Klebelsberg konzervatív reformeszméi
In: Tudomány, kultúra, politika. Gróf Klebelsberg Kuno válogatott beszédei és írásai (1917–1932) (Vál., az előszót és a jegyzeteket írta: Glatz Ferenc.) Budapest, Európa Kiadó, 1990. 5–26. p.
Somogyi Éva: A dualizmus államrendszere
In: A Monarchia kora – ma. (Szerk. Gerő András.) Bp., 2007. 109–120. p.
Sipos Péter: A szociáldemokrácia és a nemzeti sorskérdések Magyarországon. A nemzeti-nemzetiségi kérdés 1868 és 1918/1919 között
In: Útkeresések. (Szerk.: Feitl I., Földes Gy., Hubai L.) Bp., 2004. 319–340. p
 
1918–1919
Ádám Magda: A kisantant megalakulása. A kör bezárul. História, 1980/3. szám
Hajdu Tibor: A Tanácsköztársaság a történetírásban. Tények és hiedelmek. História, 1999/4.
 
1919-1945
Szekfű Gyula: Három nemzedék és ami utána következik. Budapest, 1934. 416–444. p. (Feszültségek)
Ránki György: Állam és társadalom a két világháború közötti Közép-Kelet-Európában. Bp., 1986. (Előadások a Történettudományi Intézetben 1.)
Juhász Gyula: Magyarország és az európai rend. História, 1988/2-3. szám, 1988/4. szám
Glatz Ferenc: A két világháború közötti Magyarország kutatásáról
In. Magyarországi pártprogramok, 1919–1944. (Szerk. Gergely Jenő, Glatz Ferenc, Pölöskei Ferenc; az előszót írta Glatz Ferenc.) Bp., Kossuth, 1991. 5–11. p.
Romsics Ignác: A Horthy-rendszer jellege. Historiográfiai áttekintés. Korunk, 2012. november
 
1945–1990
Szekfű Gyula: Forradalom után. Hasonmás kiadás. (Sajtó alá rend., a jegyzeteket és a bevezető tanulmányt írta: Glatz Ferenc.) Budapest, Gondolat, 1983. [Részletek] 47–113. p.
Balogh Sándor: Jelenkori népvándorlás. Kitelepítés és lakosságcsere Magyarországon a felszabadulás után. História, 1981/3. szám
Izsák Lajos: A polgári ellenzék kiszorítása a politikai életből Magyarországon, 1947–1949.              História, 1981/3. szám
Berend T. Iván: Utak és tévutak a gazdaságpolitikában Magyarországon az 1950-es években.         História, 1981/3. szám
Vida István: A magyar békeszerződés területi kérdései. História, 1987/1. szám
Berend T. Iván: Átalakulás a világgazdaság perifériáin. A századvég gazdasága történelmi perspektívában. Magyar Tudomány, 1995/7. 761–778. p.
Borhi László: A vasfüggöny mögött. Magyarország nagyhatalmi erőtérben, 1945–1968. Bp.
136–192. p.     Felszabadítás, feltartóztatás vagy tétlenség. Az USA és Magyarország, 1948–1956.