3. kötet

TARTALOM

 

Folytatódik a leltár (Előszó)     XIII

1998. január 3–4. KORUNK TUDOMÁNYÁRÓL (NAPLÓJEGYZET AZ „ÚJ SZINTÉZIS”-RŐL)            1

AZ 1997. ÉV HORDALÉKA • Dolly • Az EU kiterjesztése • Duna-program • NATO-csatlakozás • Akadémia: működőképesség, intézetkonszolidáció, stratégia • II. BIOFIZIKA, GÉNTECHNIKA, KLÓNOZÁS • A fizika, kémia, biológia „felnőttkora” • A klónozás dilemmái • Szintéziskényszer • III. VÍZ, VÍZGAZDÁLKODÁS • Duna-völgy • A Balaton • IV. ALTERNATÍVA-KUTATÁS • V. „ALAP”-, „ALKALMAZOTT”, „ALKALMAZÓ” KUTATÁS? • A tudomány használhatóságáról • A fizika, kémia megrendelői • Agrár-, műszaki, orvostudomány • A társadalomtudományok „felnőtté válása” • VI. SZINTÉZIS ÉS TUDOMÁNYSZERVEZET • Piac és állam • VII. A JÖVŐ KUTATÓJA • „Szintetizáló” és „részkutató”? • A III. évezred embere

1998. január 8. A FŐHIVATÁSÚ KUTATÓINTÉZETEK FINANSZÍROZÁSA (JAVASLAT AZ INTÉZETEK ALAPFINANSZÍROZÁSÁRA)           23

Kiszámíthatóság, mobilitás • Alapelvek: rendszerszemlélet, átláthatóság • Pénzszétosztás, preferenciák • Rendszerszemlélet: alap, feladat, projekt • A pénzszétosztás módszere • A tudományterületekhez rendelt pénzeszközök

1998. január 10. RENDSZERVÁLTÁS, ŐRSÉGVÁLTÁS, POZÍCIÓHARC (TÉNYEK, KÉRDÉSEK, AGGODALMAK)       35

Összeomlástól rendszerváltásig (1920–89) • A rendszerváltás (1989–94) • Konszolidáció felé

1998. január 11. KINEK AZ EURÓPÁJA? (AZ UNIÓS TÁRGYALÁSOK ELÉ)      40

1998. január 20. TUDOMÁNYMŰVELÉS: AZ EGYÉN ÉS A SZERVEZET AUTONÓMIÁJA      41

Modernizáció, európaizálódás • Vásárhelyi Miklós, a magánalapítványi rendszer elindítója • Láng István, a rendszeresség és az aprómunka embere • Személyes emlékek

1998. január 29. A MEGISMERÉS ÖNTÖRVÉNYSZERŰSÉGE ÉS A TÁRSADALMI ELVÁRÁSOK (TUDOMÁNYPOLITIKA, STRATÉGIAI KUTATÁSOK ÉS AZ INTÉZETHÁLÓZAT FEJLESZTÉSE)   52

Tudomány és piac • A modernizáció igényei • A kutatóhálózat kiigazítása • Az intézetfejlesztések

1998. február 19. „AZ AKADÉMIA NEM PECSÉTRAKÓ INTÉZMÉNY” (ISMÉT BŐS–NAGYMAROS)         56

A tekintélyelvűség kudarcai • Alternatíva

1998. február 20. A POZITÍV MAGYARSÁG PROGRAMJA (KÜLFÖLDI ÉS HAZAI MAGYAROK TALÁLKOZÓJA)        59

Nyitottság a világra • Érdekeink okos képviselete • Működőképesség, versenyképesség, érdekegyesítés

1998. február 20. A DUNA – EGÉSZ EURÓPA ÜGYE (EMBER ÉS TERMÉSZET ÚJ HARMÓNIÁJA)   63

1998. február 21. SZŐLŐ, BOR, ÉLETMINŐSÉG (A MAGYAR ÉTEL- ÉS ITALKULTÚRA ÉLETKÉPESSÉGE ÉRDEKÉBEN)             65

1998. március 4. DISZCIPLÍNAVITÁK INDÍTÁSA (KUTATÁSI IRÁNYOK A VILÁGBAN ÉS ITTHON)        67

A világ tudományának fejlődése • Preferenciák kijelölése • Hazai kutatóhálózat reformja

1998. március 5. NYELVTUDOMÁNY, NYELVMŰVELÉS (AZ AKADÉMIAI NAGYSZÓTÁRRÓL, A TÁRSADALOMTUDOMÁNYOS KÉZIKÖNYVEKRŐL)   71

AKADÉMIA ÉS NYELVMŰVELÉS • A nyelv természetéről • Az európai kultúra emelkedésének alapja • Kutatás és karbantartás • Akadémiai feladat • II. TÁRSADALOMTUDOMÁNYI VÁLLALKOZÁSAINK MÚLTJA, 1960–1996 • Összefoglalások és torzók • Az elakadás okai • Az új bűvszó: a piac • III. VÁLSÁGMENEDZSELÉS, 1996–1998 • A társadalomkutatás erősítése • IV. PREFERENCIAVÁLTÁS HOSSZÚ TÁVON • Új pénzforrások, régi lobbik • Autonomista elveink • Belső fejlesztések között: a Nagyszótár • V. A KÉZIKÖNYVSZERKESZTÉSRŐL • A szerkesztőségi munkaszervezet • Az „intézeti” feladat • A kiadó

1998. március 25. EURÓPA PEREMÉN, KIS NEMZETEK HASONLÓSÁGAI (A BALTIKUMRÓL)      87

1998. március 30. TUDOMÁNY, ISMERETEK A KÉPERNYŐN (AKADÉMIAI FOLYÓIRAT A TELEVÍZIÓBAN)               89

Ismeretek terjesztése • Tudományos gondolkodásra nevelés • Szórakoztatás • Az internet versenye • Eszközellátottság

1998. április 1. TÉZISEK A KISEBBSÉGI LÉTRŐL (A KISEBBSÉGKUTATÓ MŰHELY MEGNYITÁSA)         94

A jövendő Európában • A 21. század uralkodó eszméi • „Többségi”, „kisebbségi” nemzetek Közép-Kelet-Európában

1998. április 5. A ROMAKÉRDÉSRŐL (KÉTELYEK, JAVASLATOK)       98

Megkerült feszültségek • Hagyományőrzés és korszerűsítés • Esélyegyenlőség • Elkülönülés? • Az előítéletek természetrajza és forrása

1998. április 7. TÖRTÉNETTUDOMÁNY ÉS TÖRTÉNELEMTANÍTÁS
(TÖRTÉNELEMTANÁROK ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA)    103

TÖRTÉNELEMTANÍTÁS ÉS RENDSZERVÁLTÁS • 1987–1990: Történetszemléleti reform • 1990–1994: Megőrizve megújítás • 1998: Integráció, informatika konszolidáció • II. ÚJ VILÁGKÖRNYEZET • A politikai-gazdasági konszolidációról • Az információs forradalomról • Az integrációról • A középosztályok szerepéről • III. KÖVETKEZTETÉSEK A JÖVŐRE • Alternatívák között • A kis kultúrák fennmaradása • IV.  LOKALITÁS ÉS UNIVERZALITÁS A TÖRTÉNELEMTANÍTÁSBAN • A „lokalitás” • Az „egyetemes történet” fogalmáról • A NAT • V. TEMATIKAI MODERNIZÁCIÓ A TÖRTÉNELEMTANÍTÁSBAN • A térben való gondolkodás • Az állam szerepéről • Ember és természeti környezet • Ember és épített (technikai) környezet viszonya • A világűrről, az időbeli dimenzióról • VI. TANÁRI TOVÁBBKÉPZÉS ÉS ÖNKÉPZÉS • A tudásorientált társadalom és a tanár • Önképzés és önfegyelem

1998. április 8. AGRÁRTUDOMÁNY, KUTATÓINTÉZETEK ÉS SZOLGÁLTATÁS (MEGRENDELÉSEK TERMÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETEINK SZÁMÁRA)         136

Az Európai Unió igényei • Jövőkép az agráriumról • Minőség, hungarikumok, kutatás

1998. április 10. SZAKTUDOMÁNY, KÖZÉLET, POLITIKA (GONDOLATOK A RENDSZERVÁLTÁSRÓL, 1989–1998)    141

Szakmai ethosz és proletárdiktatúra • História és az 1980-as évek • Németh Miklós kormányában, 1989–90 • Dolgozószobából az Antall-kormányról • Az Európai Unió küszöbén, 1998 • Akadémiai elnök, 1996

1998. május 4. A JÖVŐ AKADÉMIÁJA (KÉRDÉSEK MÚLTRÓL, JELENRŐL, JÖVŐRŐL. KÖZGYŰLÉSI ELŐADÁS)    155

AKADÉMIÁNK AZ EURÓPAI TUDOMÁNYPOLITIKAI SZERVEZETBEN • Az európai és a magyar Akadémia különbözőségéről • Közérdek, állami támogatás • Az Európai Unió tudománypolitikája • Az európai államok kutatás- és tudományszervezete • II. AKADÉMIÁNK A MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERBEN • Akadémiánk: civil szervezet • Akadémia és állam • Autonómia és politika • III. AKADÉMIÁNK MINŐSÉGBIZTOSÍTÓ SZEREPE • A meritokráciáról • Minőség és köztestület • Meritokrácia és életkor • IV. AKADÉMIÁNK NEMZETI JELLEGE • Egyetemes tudomány – „nemzeti Akadémia” • Akadémiánk kultúrnemzeti alapjáról • V. AKADÉMIÁNK HÁRMAS FUNKCIÓJÁRÓL • A tudományos műhely • A kutatói érdekképviselet • A „nemzet tanácsadója”

1998. május 7. KÉMIAI KUTATÁS, KUTATÓINTÉZETEK, VÁLLALKOZÓK („ALKALMAZOTT” ÉS „ALAP”-KUTATÁSOK)          184

Korunk tudományának természetéről • A kémia felhasználói Magyarországon • Az intézetek és a központi szakapparátus kapcsolatteremtő szerepe • Kockázati tőke kialakítása

1998. május 13. IZRAEL FÉL ÉVSZÁZADA (ISMÉT KONFLIKTUSOK KÖZEPETTE) 194

Menedékhely • Fenyegetettségben • Hidegháborús ütközőpont • A kelet-európai hagyományok • A Szovjetunió és Izrael • Nyitottság, befogadókészség

1998. július 4. EMBERKÖZPONTÚ EURÓPA-POLITIKA, EMBERKÖZPONTÚ TUDOMÁNY (REFERÁTUM AZ EURÓPA FÓRUMON)           202

A századvég európai társadalmának megismerése • Határozottabb uniós kultúrpolitika szüksége • Az Európai Unió jövőképe

1998. július 6. TÁRSADALOMISMERETEK, TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK AZ EZREDFORDULÓN (AMSZTERDAM ÉS A BERLINI EURÓPA FÓRUM UTÁN)        207

ÚJ TÁRSADALMI JELENSÉGEK • Világméretű átalakulások • Európa és a „harmadik világ” • Kelet-Európa • Az „EU-határ” • II. A „KORSZERŰ” ÁLTALÁNOS MŰVELTSÉG • Több emberismeret kell • Gondolkodásalapú társadalom • III. TÁRSADALOMTUDOMÁNYOS ÖNKRTIKA • Természetkutatók társadalmi ismeretei • Kevés a társadalomkutató, hiányos a műveltségünk • Társadalomtudományos fejlesztések, modernizálás • IV. SZERKEZETVÁLTÁS IGÉNYE AKADÉMIÁNKON • Diszciplínaviták haszna? • Szintetizáló látásmód • Akadémia és posztgraduális képzés • V. CSELEKVÉSRE KÉPTELEN AUTONÓMIA?

1998. július 7. AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS KÖZÉP-KELET-EURÓPA (KELETI KITERJESZTÉS ÉS MÁSKÉNT SZERVEZŐDÉS)       215

tézis: Az integráció ezeréves folyamat • II. tézis: A keleti peremvidék „másként szerveződése” • III. tézis: Kölcsönös egymáshoz igazodás • IV. tézis: EU-tagság: a modernizáció kényszere • V. tézis: Kelet–Nyugat: nem ismerjük egymást • VI. tézis: Rendszerváltás a fejekben • VII. tézis: Közép-európaiságunk újraértékelése

1998. augusztus 10. ÁLLAM ÉS NEMZET EURÓPÁBAN (A MAGYARSÁG HELYE TEGNAP ÉS MA)           220

Magyar tolerancia • Állami szerepek • Polgár és nemzet

1998. október 3. LUTHER MÁRTON KORSZERŰSÉGE (TÜRELEM, SZOLGÁLAT, SZÍNVONAL)    229

Első elv: türelem • Második elv: szolgálat • Harmadik elv: színvonal • Optimizmus és aggodalom

1998. október 15. A KISEBBSÉGPOLITIKA ÚJ ÚTJAI
(ÉRZELEM HELYETT DÖNTSÖN AZ ÉRDEK ÉS AZ ÉSZ)         235

Érdekek és konfliktusok • Európai kis nemzetek közös érdekei • Közép-Európa népeinek ellentétei és közös érdekei •  Európai és regionális integráció • Szervezeteket létrehozni

1998. október 19. FIATALKORI ÉLETCÉLOK, FIATAL KUTATÓK (DOKTORANDUSZOK PÓDIUMA)     247

Életkori meghatározók • Doktoranduszfórum • Állás nélküli fiatal diplomások • A másként gondolkodás letéteményesei

1998. október 20. A MAGYAR TUDOMÁNY HELYZETÉRŐL, 1998 (AZ ORSZÁGGYŰLÉSI BESZÁMOLÓHOZ)            252

SZELLEMI TELJESÍTMÉNYEINK • II. TUDOMÁNYPOLITIKAI REFORM • Tudománypolitika • Finanszírozás • Kutatásszervezet •  III. A TUDOMÁNY TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁSA

1998. október 24. A NYITOTTSÁG KORPARANCSA (KÖSZÖNET AZ „INTERFAITH GOLD MEDALLION” KITÜNTETÉSÉRT      259

Kitáguló világ – különböző szokásrendek • A világpolgárság népi gyökerei • Türelmetlenség a jelenben – türelem a múltban • Kölcsönös bizalom • Valamiért és nem valami ellen

1998. október 28. TUDOMÁNYSZERVEZET ÉS VÉGREHAJTÓ HATALOM      266

1998. november 2. A TUDÁS ÉS ERKÖLCS BECSÜLETE (A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA, 1998)            270

Tudásalapú társadalmi értékrend • Kis nemzetek az ipari-technikai forradalomban • A tudományos értelmiség szerepe • Együtt gondolkodni a társadalommal

1998. november 4. KÖLCSÖNÖS NYÍLTSÁGGAL A KÖZÖS MÚLTRÓL (MAGYAR MEGFONTOLÁSOK A SOÁRÓL)       277

SZÉLESEBB LÁTÓSZÖG • Zsidó-keresztény közös gyökér • Viszonyunk az Európán kívüli népekhez • Konfliktusok feloldása: nyíltsággal • II. BEFOGADÁS–KIREKESZTÉS NEMZETI TÖRTÉNELMÜNKBEN • Befogadások, kirekesztések • Kölcsönös egymást befogadás • A sikertörténet alapjai • III. A KÖLCSÖNÖS NYÍLTSÁG AKADÁLYAI • A rendszerváltás szociális rázkódtatásai • A történészek felelősségéről • A tévedés beismerésének hiányáról • Az üldözöttség és az ellenállás érdemvadászatáról• IV. A JÖVŐ KÖRVONALAI • Integráció, információs társadalom, identitáspluralizmus

1998. november 5. KUTATÁS, KUTATÁSSZERVEZET ÉS TUDOMÁNYPOLITIKA AZ EURÓPAI UNIÓBAN (VITAKÉRDÉSEK)     289

Első kérdés: kutatói jövő az Európai Unióban • Második kérdés: az EU jövőbeli  tudománypolitikája • Harmadik kérdés: az EU várható preferenciái a tudománytámogatásban • Negyedik kérdés: az állami tudománypolitika szerepe az Európai Unióban • Ötödik kérdés: a magyar tennivalókról

1998. november 15. KUTATÓKÉNT AZ ADMINISZTRÁCIÓBAN (TUDOMÁNYPOLITIKA TEGNAP ÉS MA)            301

1998. november 20. A TUDOMÁNYOS TISZTVISELŐ (V. WINDISCH ÉVA, 1924–1993)       305

1998. november 23. KUTATÁS ÉS TUDOMÁNYOS KÖNYVTÁRAINK             309

Az információs társadalom kihívásai • I. TUDOMÁNYPOLITIKA ÉS TUDOMÁNYOS KÖNYVTÁR • II. KORUNK TUDOMÁNYA ÉS KÖNYVTÁRAINK• A megismerési folyamat változásai és a gyűjtemények • A könyvtárosi munka az informatika korában • A kis nemzeti kultúrák tudományos könyvtárai • A könyvtárral szembeni diszciplínaigények  • III. Az AKADÉMIAI CSELEKVÉSI PROGRAMRÓL • A központi könyvtárról • Köz- és tudományos könyvtárak • Gyűjtőkör • Intézeti könyvtárak

1998. december 2. FIZIKAI KUTATÁSOK ÉS INTÉZETHÁLÓZATUK (A KFKI A KONSZOLIDÁCIÓBAN)              321

Fizikai kutatások Magyarországon, 1930–1990 • Privatizáció, visszafejlesztés, 1989–1992 • Viták a kutatásszervezetről • Súlypontváltás a fizikai kutatásban? • Értelmes célok az embereknek • A kutatóközpontok jövője

1998. december 3. ÖKOLÓGIAI KUTATÁS ÉS KÖZÉP-KELET-EURÓPAI MONITORING-RENDSZER (ÖKOLÓGIAI KÖZPONT TERVE ÉS INDULÁSA)           331

1998. december 7. ÁLLANDÓSÁG ÉS REFORMKÉSZSÉG (KÖZGYŰLÉSI BESZÁMOLÓ)     337

A „KUTATÓ EGYETEM” JELSZAVÁRÓL • Minőség-visszaesés • Tárcabelügy az integráció? • „Tömeges” és „minőségi” képzés • II. SZÉLJEGYZETEK AZ ORSZÁGGYŰLÉSI BESZÁMOLÓHOZ • Pártok és bizottságok között • A magyar tudomány helyzetéről • Tudománypolitika után tudományról beszéljünk • Új szintézis felé • III. RENDSZERESSÉG, KISZÁMÍTHATÓSÁG • Akadémiai minősítés, utánpótlás • Könyvtár, kiadó, lexikon, világkongresszus • Az „új szintézis” előkészítése • IV. INTÉZETKONSZOLIDÁCIÓ • Alapellátás, bér • Ismét: független kutatóhálózatok Európában • Kutatóintézeti autonómia • V. A JÖVŐ ÉV

1998. december 15. A TUDOMÁNY VILÁGKONFERENCIÁJA BUDAPESTEN            361

A világkonferencia „haszna” • Hogyan került Budapestre • Szervező: az országos autonómia

1998. december 28. A TUDOMÁNYRÓL SZÓLÓ ORSZÁGGYŰLÉSI VITÁK TANULSÁGAI (ELŐSZÓ AZ ELSŐ ORSZÁGGYŰLÉSI BESZÁMOLÓ KÖZREADÁSÁHOZ)              368

Az első jelentés és vitája, 1996. május–december • Tanulságok 1998-ban

1999. január 23. ÖREGEMBER, A TUDOMÁNY ÉS A KULTÚRA (FEJTŐ FERENCRŐL, BALOGH JÁNOSRÓL)            373

Autonómia a kultúrában • Fejtő Ferenc, az európai magyar • Balogh János, a hazai ökológia úttörője • Az életkor hosszabbodása, szellemi frissesség • Európa igazi értéke: az „emberanyag” • Tízéves a Pro Cultura

1999. január 27. TÁMOGATOTT KUTATÓHELYEK ÉS TUDOMÁNYPOLITIKA          385

Állandóság kontra mobilitás • A támogatott kutatóhelyek előnyei • Viták, útkeresések a világban • A jövőre vonatkozó terveink

1999. február 2. AZ INDULÓ AKADÉMIAI KLUBRÓL (ÚJ TÁRSASÁGI ÉLETFORMA)          394

Az egyszeri élet megélése • A klub keletkezése és céljai • Konszenzusteremtő politika segítése • Gyökeret eresztő vállalkozók • Klubunk szervezete

1999. február 4. FELÚJÍTOTT SZÉKHÁZ ÉS AKADÉMIAI CÉLOK (AZ ÉRDEKEGYESÍTÉS SZIMBÓLUMAI)              404

Akadémiai célok és az épület • Folyamatosság, minőség • A közéleti Akadémia

1999. február 9. EMLÉKBESZÉDEK AZ MTA ELHUNYT TAGJAI FELETT (FOLYAMATOSSÁG ÉS ÚJAT KEZDÉS A TUDOMÁNYBAN)        411

Önbecsülésünk feltétele • 1949: megtört hagyomány • 1998: A harmónia helyreállítása • Működésünk rendszeressége

1999. február 22. AZ IPARI-TECHNIKAI FORRADALMAK TERMÉSZETÉRŐL (INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM)        415

KÖLCSÖNVISZONY EMBER ÉS TECHNIKA KÖZÖTT • Az ipari-technikai forradalom – társadalmi forradalom • Társadalmi befogadás • Természet- és embertudományok új szintézise • II. INFORMÁCIÓS FORRADALMAK (10–20. SZÁZAD) • Az érintkezési kultúra forradalmai • A három információs forradalom •  A jövő kilátásai • III. INFORMÁCIÓS FORRADALOM KELET-EURÓPÁBAN • A politikai rendszer összeomlása •  A termelésszervezés változásai • Kihívás a tudományműveléssel szemben • IV. MAGYARORSZÁG, 2000 • Korunk érintkezéskultúra-váltásáról • A kutatás, felsőoktatás • A társadalmi különbségek fokozódásáról

1999. február 23. AZ AKADÉMIAI DÍJAK ÚJ RENDSZERE          432

A MAGYARORSZÁGI DÍJAK TÍPUSAI • II. AKADÉMIÁNK ÚJ HELYZETBEN • III. AZ AKADÉMIAI DÍJAK KÉT TÍPUSA • Az MTA díjai • Akadémiára bízott díjak

1999. február 26. A TERMELÉS ÉS A KUTATÁSSZERVEZET KÖZELÍTÉSE ÉRDEKÉBEN (SZERZŐDÉS A GENERAL ELECTRICKEL)              439

1999. március 18. A BOR        442

1999. március 20. A SZÉKFOGLALÓK ÚJ RENDJE (AZ ÚJ PUBLIKÁCIÓS RENDSZER CÉLJA)        444

A tudomány fejlődésének igénye • Akadémiánk lehetőségei • Kutatói jegyzetek, kérdések székfoglalókról

1999. március 24. A CIGÁNYKÉRDÉSRŐL TABUK NÉLKÜL (A CIGÁNYOK MAGYARORSZÁGON C. KÖTET KAPCSÁN)     450

Együtt a cigányokkal • Rasszizmus ma • Átalakulóban lévő roma társadalom • Az integráció feltételei • A kölcsönösség elve • Idegenellenességek különbözősége • A romakérdés: európai kérdés

1999. április 7. KÉMIA: ALAPKUTATÁS, ALKALMAZOTT KUTATÁS, TERMELÉS (AZ IZOTÓP- ÉS FELÜLETKÉMIAI INTÉZET ÉVFORDULÓJÁN)    458

Kutatás, hatósági funkciók, oktatás • A termelés kihívása és a kutatásszervezet • A kémiai kutatás  intézetei Európában • A főhivatású kutatóintézetek Magyarországon •Az új szintézis igénye • Az állami szerepvállalás

1999. április 25. AGRÁRKUTATÁS ÉS AZ ÚJ KORKIHÍVÁSOK (AZ AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA ÉS MARTONVÁSÁR 50 ÉVES)             468

Az agrárium értelmezéséről • Lokális emberi kötelezettségünk • A kutatók gondolkodási hagyománya • Az új szintézis igénye

1999. május 3. ÚJ SZINTÉZIST! (SZÁMVETÉS. KÖZGYŰLÉSI BESZÁMOLÓ)             473

Tudományos-technikai forradalom • Közkulturális értékrendváltás • Hazai rendszerváltás • A magyar tudomány és Akadémiánk helyzete • Közgyűléseink • I. AKADÉMIÁNK A TUDOMÁNY MŰHELYE • Diszciplínaviták • Intézethálózat • Tanszéki kutatócsoportok • Könyvtáraink • A külkapcsolatok reformja • II. MŰKÖDŐKÉPES, RENDEZETT SZERVEZET • Kormány, Országgyűlés, OMFB • A Költségvetés feljavítása • A köztestületiség • Határokon túli magyar kutatók • Területi bizottságok • Akadémiai minősítés • A díjrendszer reformja • Emlékbeszédek: folyamatosság a gondolkodásban • A rendszeresség tudományos hasznáról • Akadémiai Klub • Hagyományunk: az osztálykeret • A vezetésben: kollektív bölcsesség, egyéni döntésképesség • III. AZ MTA A NEMZET TANÁCSADÓJA • IV. AZ MTA A HAZAI TUDOMÁNY ÉRDEKKÉPVISELŐJE • Tudományos érdekképviselet • Szociális érdekképviselet • Nyitás a vállalkozók felé • Nyitás a társadalom felé • V. CSAK SZABADON SZOLGÁLHAT A SZELLEM

BIBLIOGRÁFIA (Glatz Ferenc írásai, előadásai, interjúi, 1998. január–1999. május) 507